T À I   -  L I Ệ U
TinParis.  Ngay từ tháng 9 .1945 khi  đảng Cộng sản Việt  Nam, núp dưới chiêu bài đoàn kết và chống thực dân Pháp,  vừa cướp được chánh quyền , việc đầu tiên mà chúng  " làm " là loại trừ 2 chính đảng ra ngoài vòng pháp luật như sắc lệnh số 8  dưới đây cho thấy. Đó là   Đại Việt  Quốc Dân Đảng do Ông Trương tử Anh lãnh đạo  và Đảng Đại Việt Quốc Gia Xã Hội  của ông Nguyễn Xuân Tiếu .

Sở dĩ , chúng phải hành động cấp bách như vậy là vì 2 đảng trên đã biết rõ " bộ mặt thật xảo trá và bán nước của chúng  " nên đã quyết liệt chống đối chúng .  Lịch sử còn đó, chúng ta đừng quên. Đối với CSVN,  chúng ta đừng hiểu lầm ngôn từ của chúng như khi chúng kêu gọi "đoàn kết " , là phải hiểu " phục tùng chúng "., khi chúng nói " yêu nước "  tức " yêu Đảng  CSVN ". Khi  Cộng Sản Việt Gian kêu gọi " đoàn kết  để chống kể thù ngoại bang "   phải hiểu là " phục tùng đảng CSVN trước , rồi mới có quyền yêu nước sau ".

Do đó , từ 1945 đến giờ, lúc nào CSVN  cũng tổ chức nội tuyến  các hệ phái Đại Việt  như TinParis đã từng viết lên  qua mục : " Nội tuyến Việt Cộng trong  Các Chính Đảng Việt Nam " ( bấm vào đây  để đọc ) .

Tuy vậy, hiện  nay, có nhiều "lãnh tụ"  các hệ phái Đại Việt còn mơ mộng về "đóng góp " với CSVN để vinh thân phì gia. Có nguời lại đi đi , về về VN  , đôi khi  ở lại  vài tháng rồi mới sang Mỹ. Phải chăng đó là " bảo kê gián tiếp " cho thấy rằng CSVN rất Dân Chủ , đâu có " bỏ tù " những kẻ không đồng chính kiến, dù họ đã bị CSVN đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 1945 ?


Sắc Lệnh  VGCS  đặt  Đại Việt  Quốc Dân Đảng  và Đại Việt  Quốc Gia Xã Hội Đảng  ra ngòai vòng pháp LuậtCHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Số: 8

 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

              Hà Nội , Ngày 05 tháng 09 năm 1945

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI

SỐ 8 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét vì trước tình thế nghiêm trọng hiện thời, toàn thể quốc dân phải đoàn kết để bảo vệ nền độc lập quốc gia,

Xét vì theo các cuộc điều tra của Ty Liêm phóng Bắc bộ, "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia và nền kinh tế Việt Nam,

Sau khi Hội đồng Các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

 

SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất : Nay giải tán "Đại Việt Quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng".

Khoản thứ hai : Nếu hai Đảng ấy còn tụ họp và hoạt động thì những người can phạm sẽ phải đem ra Toà án chiểu luật nghiêm trị.

Khoản thứ ba : Các ông Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng và Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này./.

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  

BỘ TRƯỞNG  

(Đã ký)

 

 Võ Nguyên Giáp  
Trở Về