TinParis. Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn là một hệ thống tư tưởng về triết học và chánh trị do nhà cách mạng Trương Tử Anh công bố ngày 10 tháng 12 năm 1938 vì ông nhận thấy : " Những triết thuyết, những chủ nghĩa chánh trị đương thời đều không thích hợp với dân tộc Việt Nam và đều có sai lầm ".Sau đó, vào năm 1939, ông Trương tử Anh công bố tuyên ngôn thành lập " Đại Việt Quốc Dân Đảng " với chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm nền tảng lý thuyết cho công cuộc tranh đấu cách mạng dành Độc Lập cho nước Việt Nam còn đang sống dưới ách Thực Dân Pháp.
Cố Gs Nguyễn ngọc Huy là một trong những người đã nối gót theo ông Trương Tử Anh, và đã có công hệ thống hóa và khai triển chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn thành một chủ nghĩa Khoa Học, khắc tinh của chủ nghĩa Cọng Sản Quốc Tế.Bộ sách  Dân tộc sinh-tồn của Gs Nguyễn ngọc Huy đã được xuất bản năm 1964 tại Sài Gòn, và đuợc tái bản vào tháng 7.2006 lần đầu tiên tại hải ngoại.

Bạn muốn tìm hiểu Chủ Nghĩa Dân Tộc sinh tồn, bạn có thể Download / tải xuống PC của bạn để  đọc hay in ra trên giấy. Nếu bạn có site WEB, bạn có thể  đăng trọn bộ DTST của Gs Nguyễn ngọc Huy  trên site của Bạn để mọi người ở Hải ngoại hay trong nước có thể biết đến chủ nghĩa DTST  vì đó là " minh châu trời đông "  có khả năng chiếu rõ  bóng tối đầy tội ác của chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai Mác Lênin mà Hồ chí Minh cùng tập đoàn CSVN ca ngợi và dùng làm kim chỉ nam để đè đầu đè cổ dân tộc Việt Nam.
Bộ sách DTST điện tử không giống Bộ sách DTST in trên giấy  về phần trình bày ( đánh số trang, v.v., tiểu sử của Gs Nguyễn ngọc Huy ) , nhưng nội dung và câu văn viết về chủ nghĩa DTST là một (Quyển 1 và Quyển 2 ).

Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn -  Chủ Nghĩa Quốc-gia khoa-Học
Quyển 1 : Lược khảo về các lý thuyết đã lưu- hành
Tác giả : Hùng Nguyên  Nguyễn ngọc Huy.
Xuất bản năm 1964 - Tái bản năm 2006 - Nhà Phát Hành Gió ĐôngMỤC-LỤC
 
DÂN-TỘC SINH-TỒN :  Chủ-nghĩa quốc-gia khoa-học
Quyển 1 : Lược khảo về các lý thuyết đã lưu- hành

 
 
VAI TUỒNG CỦA TƯ-TƯỞNG TRONG XÃ-HỘI LOÀI NGƯỜI
 
I.   - Sự liên-quan giữa tư-tưởng và hành-động  
II. - Tư-tưởng chủ-động và sự hoạt-động chánh-trị
III.- Điều-kiện quyết-thắng của một tư-tưởng chủ-động   
IV.- Sự xung-đột giữa những tư-tưởng chánh-trị trong thế-giới hiện-đại  PHẦN THỨ NHẤT
 
LƯỢC-KHẢO VỀ NHỮNG LÝ-THUYẾT CHÁNH-TRỊ 
ĐÃ LƯU-HÀNH TRÊN THẾ-GIỚI TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

 
 
 
 • I.- Sự phát-sanh của những tôn-giáo, lý-thuyết thần-quyền
Ý-niệm linh-hồn
B-   Ý-niệm thần-minh    
C-   Ý-niệm vật-tổ         
D-   Ý-niệm về vị thần bảo-vệ đoàn-thể    
Đ-   Ý-niệm Thượng-Đế  
E-   Sự phát-triển của tinh-thần đạo-đức    
 
 • II - Thử khảo-sát về một vài tôn-giáo quan-trọng trên thế-giới

A- Đạo Bà-la-môn, Phật-Giáo và Ấn-độ-giáo    

1.- KINH PHỆ-ĐÀ VÀ ĐẠO BÀ-LA-MÔN  

 
a) Các kinh-điển        
b) Quan-niệm về Phạn-thiên      
c) Quan-niệm về võ-trụ      
d) Linh-hồn người và thuyết luân-hồi      
đ) Ý-niệm đạo-đức      
e) Sự thờ cúng và tu-niệm     

2.- PHẬT-GIÁO      

a) Tiểu-sử Phật   
b) Những điểm khác nhau giữa Phật-giáo và đạo Bà-la-môn         
c) Lý-thuyết đặc-biệt của Phật-giáo : sự khổ và phép diệt khổ   
d) Sự tu thân và lòng từ-bi bác-ái   
đ) Sự thay đổi giáo-lý của Phật với phái Đại-thừa      
e) Sự truyền-bá Phật-giáo     

3.- ẤN-ĐỘ-GIÁO    

a) Giáo-lý Ấn-độ-giáo so với đạo Bà-la-môn và Phật-giáo   
b) Sự thờ cúng
 
B- Nho-giáo và Đạo-giáo      

1.- NHO-GIÁO   
a) Tiểu-sử Khổng-tử   
b) Phần triết-lý trong học-thuyết Khổng-tử      
1- Tư-tưởng Trung Hoa thời thái-cổ
2- Thái-cực và sự biến-hóa của thiên-lý   
3- Người và sự tri-giác         
4- Đạo-Trung      
5- Sự sanh     
6- Đạo Nhơn
7- Thiên-mạng     
8- Quỉ thần và sự sống chết       
 
c) Chủ-trương trị-thế của Khổng-tử       

1- Quân-tử và tiểu-nhơn    
2- Sự học của người quân-tử       
3- Lễ và Nhạc 4- Đạo nhơn và đức-độ nhà cầm quyền  
d) Sự phát-triển của Nho-giáo sau Khổng-tử   
2.- ĐẠO-GIÁO   
a) Tiểu-sử Lão-tử          
b) Triết-lý Đạo-giáo   
c) Luân-lý Đạo-giáo        
d) Ảnh-hưởng Đạo-giáo trong xã-hội Trung-Hoa     
 
C.- Thiên-chúa-giáo và Hồi-giáo         
 
1.- THIÊN-CHÚA-GIÁO     
a) Tiểu-sử nhà sáng lập Thiên-chúa-giáo        
b) Những tư-tưởng Do-thái làm nền tảng cho Thiên-chúa-giáo           
c) Giáo-lý Thiên-chúa-giáo         
d) Nền luân-lý của Thiên-chúa-giáo           
đ) Sự truyền-bá Thiên-chúa-giáo và các chi-phái hiện-tại của đạo ấy        
 
 2.- HỒI-GIÁO
a) Tiểu-sử Mahomet        
b) Giáo-lý Hồi-giáo        
c) Sự phát-triển của Hồi-giáo        
 • III - Vai tuồng và ảnh-hưởng của các tôn-giáo đối với xã-hội

A.- Vai tuồng và ảnh-hưởng của tôn-giáo đối với xã-hội cổ-thời    
B.- Vai tuồng và ảnh-hưởng của tôn-giáo trong xã-hội cận-đại         

 • IV - Thái-độ chánh-trị hợp-lý nhứt đối với các giáo-lý thần-quyền    
 
 
 • I.- Những mầm mống của tư-tưởng dân-chủ trong xã-hội cổ-thời 
 • II.- Xã-hội Âu-châu cận-kim và sự phôi-thai ra những lý-thuyết  dân-chủ hiện lưu-hành     

A.- So sánh xã-hội quân-chủ Trung Hoa và xã-hội quân-chủ Âu-châu
     

1.- Xã-hỘi Trung-Hoa  
2.- Xã-hỘi âu-châu    
B.- Những khởi-điểm của lý-thuyết dân-chủ hiện lưu-hành        
1.- CÁC HỘI-NGHỊ VÀ ĐẶC-QUYỀN ĐÔ-THỊ
2.- NHỮNG PHONG-TRÀO TƯ-TƯỞNG  
 

C.- Sự phát-sanh những lý-thuyết dân-chủ 
  
  
     
1.- SỰ PHÁT-SANH LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ Ở ANH        
a) Locke và thời-đại của ông                  
b) Lý-thuyết dân-chủ của Locke            
1.- Con người trong trạng-thái thiên-nhiên   
2.- Những khuyết điểm của trạng-thái thiên-nhiên và sự cần dùng lập thành xã-hội      
3.- Sự tổ-chức hợp-lý của xã-hội    
4.- Đặc-quyền cá-nhơn trong xã-hội        
 
2.- SỰ PHÁT-SANH LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ Ở PHÁP
a) Xã-hội Pháp vào thế-kỷ thứ 17 và 18                 
b) Montesquieu và tư-tưởng của ông                   
1.- Tiểu-sử Montesquieu  
2.- Tư-tưởng chánh-trị của Montesquieu trong quyển « Vạn-Pháp tinh-lý »     
c) Rousseau và tư-tưởng của ông             
1.- Tiểu-sử Rousseau      
2.- Tư-tưởng chánh-trị của Rousseau        
a) Con người và trạng-thái thiên-nhiên              
b) Con người trong xã-hội cũ                
c) Giải- pháp của Rousseau             
d) Những yếu-điểm   của thuyết Rousseau      
 
 • III - Những nguyên-tắc căn bản của lý-thuyết dân-chủ    
 •   IV - Sự thực-hành lý-thuyết dân-chủ : chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản     
A.- Sự thành-lập chế-độ dân-chủ ở Anh    
B.- Sự thành-lập chế-độ dân-chủ ở Hiệp-chủng-quốc Mỹ         
C.- Sự thành-lập chế-độ dân-chủ ở Pháp và các nước trên lục-địa Âu-châu     
D.- Sự áp-dụng lý-thuyết dân-chủ trong công việc tổ-chức quốc-gia       
 
 • V.- Những nhược điểm của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản      
A.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản về phương diện lý-thuyết      
1.- THUYẾT TRẠNG-THÁI THIÊN-NHIÊN     
2.- THUYẾT QUYÈN THIÊN-NHIÊN CỦA CON NGƯỜI
3.- THUYẾT NGƯỜI SANH TỰ-DO VÀ BÌNH-ĐẲNG  
4.- THUYẾT CHỦ-QUYỀN QUỐC-GIA  
   a) Chủ-quyền quốc-gia thuộc về toàn thể dân-chúng         
   b) Chủ-quyền quốc-gia phải dựa vào sự ích-lợi chung, nó đơn-nhứt và tối cao    

B.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản về phương-diện thực-tế       
 • VI - Kết-luận về lý-thuyết dân-chủ          
 
 
 • I.- Xã-hội tư-bản và những lý-thuyết xã-hội duy-tâm   
A.- Những ý-tưởng xã-hội thời cổ  
  B.- Những lý-thuyết xã-hội duy-tâm   

1.- SỰ PHÁT-SANH NHỮNG LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI      

2.- NHỮNG LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-TÂM     
 
a) Nhóm chủ-trương dựa vào quốc-gia      
1.- Saint Simon   (1760-1825) và các môn-đồ ông      
2.- Louis Blanc   (1811-1882)        
 
b) Nhóm chủ-trương hoạt-động   ngoài quốc-gia
1.- Owen   (1771-1858)         
2.- Fourier   (1772-1837)  
3.- Proudhon   (1811-1882)   

3.- LUẬN CHUNG VỀ CÁC LÝ-THUYẾT-GIA XÃ-HỘI DUY-TÂM     
 
 • II- Lý-thuyết xã-hội duy-vật
A.- Những ly-thuyết-gia duy-vật : Karl Marx và Engels     
B.- Những nguyên-tắc căn-bản của lý-thuyết xã-hội duy-vật   

1.- THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN
   
a) Thuyết duỵ-vật               
1.- Những chủ trương duy-tâm               
2.- Chủ-trương duy-vật          
b) Biện-chứng-pháp :               
1.- Định-nghĩa  
2.- Biện-chứng-pháp cổ-thời     
3.- Biện-chứng-pháp Hegel      
c) Thuyết duy-vật biện-chứng của Karl Marx và Engels               
d) Những nguyên-tắc căn-bản của duy-vật biện-chứng-pháp   
1.- Sự tác-động lẫn nhau giữa sự-vật        
2.- Sự biến đổi trong sự-vật        
3.- Sự thay đổi từ lượng sang phẩm     
4.- Sự mâu-thuẫn nội-tại của sự vật   
5.- Tánh-cách tạm-thời của chơn-lý      
đ) Thuyết duy-vật sử-quan              
 
2.- SỰ ÁP-DỤNG NHỮNG LÝ-THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN VÀO VIỆC CẢI TẠO XÃ-HỘI  
 
a) Thuyết giai-cấp đấu-tranh         
b) Những thuyết phụ thêm vào chủ-trương giai-cấp tranh-đấu
1.- Thuyết giá-trị    
2.- Thuyết giá-trị thặng-dư    
3.- Thuyết tích-lũy tư-bản           
4.- Thuyết quần-chúng vô-sản-hóa và cách-mạng dĩ-nhiên           
 
c) Sự chuyên-chánh của giai-cấp vô-sản và sứ-mạng người cộng-sản         
1.- Sự chuyên-chánh của giai-cấp vô-sản        
2.- Sứ-mạng những người cộng-sản
a) Sự   hủy-diệt tư-sản                               
b) Sự hủy-diệt tự-do và cá-tánh                       
c) Sự hủy-diệt văn-hóa và luật-pháp                 
d) Sự hủy-diệt luân-lý và tôn-giáo                    
đ) Sự hủy-diệt gia-đình                    
e) Sự hủy-diệt tổ-quốc                                
d) Xã-hội cộng-sản                          
1.- Giai-đoạn chế-độ xã-hội        
2.- Giai-đoạn cộng-sản        
 
 • III - Sự thực-hành lý-thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx : Những chủ-nghĩa xã-hội, cộng-sản đệ tam và đệ tứ quốc-tế            
A.- Sự hoạt-động của Karl Marx và môn-đồ    
B.- Các chi-phái chánh-trị theo lý-thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx              
1.- SỰ PHÂN-BIỆT GIỮA HAI ĐẢNG XÃ-HỘI VÀ CỘNG-SẢN   
2.- SỰ PHÂN-BIỆT GIỮA ĐẢNG CỘNG-SẢN ĐỆ TAM VÀ ĐỆ TỨ       
3.- XU-HƯỚNG TITO VÀ SỰ XUNG-ĐỘT GIỮA NGA-SÔ VÀ TRUNG-CỘNG
 
 • IV - Những nhược-điểm của lý-thuyết xã-hội duy-vật   
        
 A.- Những khuyết-điểm của lý-thuyết xã-hội duy-vật về phương-diện lý-thuyết     
 • 1.- THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN     
a) Thuyết duy-vật
b) Thuyết duy-vật biện-chứng  
1.- Sự tác-động lẫn nhau  
2.- Sự biến đổi trong sự vật  
 3.- Sự thay đổi từ lượng sang phẩm
4.- Sự mâu-thuẩn nội-tại của sự vật  
5.- Tánh-cách tạm-thời của chơn-lý     
c) Duy-vật sử-quan
 • 2.- THUYẾT GIAI-CẤP ĐẤU-TRANH        
a)    Chủ-trương cho lịch-sử là một cuộc giai-cấp tranh-đấiu liên tiếp dựa vào một ý-niệm sai lầm              
b)    Sự phân chia xã-hội hiện-thời ra làm hai giai-cấp tư-bản và vô sản không được rõ rệt            
1.- Tiền bạc và sự phân chia giai-cấp   
2.- Nghề-nghiệp và sự phân chia giai-cấp  
3.- Học-thức và sự phân chia giai-cấp           
4.- Việc CÓ hay KHÔNG CÓ những phương-tiện sản-xuất và sự phân chia giai-cấp  
c) Những cuộc xung-đột bên trong một giai-cấp        
1.- Sự xung-đột giữa những người cùng giai-cấp trong một nước       
2.- Sự xung-đột giữa những người cùng giai-cấp ở những nước khác nhau    
d) Nguyên-nhơn sự lầm lạc của Karl Marx      
đ) Kết-luận của Marx về giai-cấp tranh-đấu cũng sai lầm     
 • 3.- NHỮNG THUYẾT PHỤ THÊM VÀO THUYẾT GIAI-CẤP TRANH ĐẤU        
a) Thuyết giá-trị
b) Thuyết giá-trị thặng-dư                    
c) Luật tích-lũy tư-bản và quần-chúng vô-sản-hóa         
d) Thuyết cách-mạng dĩ-nhiên             
 • 4.- SỰ CHUYÊN-CHÁNH CỦA GIAI-CẤP VÔ-SẢN VÀ SỨ-MẠNG  NGƯỜI CỘNG-SẢN
 
  
a) Sự chuyên-chánh của giai-cấp vô-sản        
b) Sứ-mạng người cộng-sản         
 
 • 5.- XÃ-HỘI CỘNG-SẢN      
a) Những điều-kiện tất-yếu để thực-hiện chế-độ cộng-sản        
b) Sự thực-hành nguyên-tắc nhị-các         
1.- Sự thực-hành nguyên-tắc nhị-các với chế-độ tự-do
a) Nguyên-tắc các tận sở năng     
b) Nguyên-tắc các thủ sở nhu   
2.- Sự thi-hành nguyên-tắc nhị các với chế-độ độc-tài  

B.- Những khuyết-điểm của lý-thuyết xã-hội duy-vật về phương-diện thực hành        

 • V - Kết-luận về lý-thuyết xã-hội duy-vật

 
 • I- Chủ-nghĩa Phát-xít   
     
A.- Tình-trạng nước Ý sau trận Đại-chiến 1914-1918   
B.- Benito Mussolini và phong-trào phát-xít   
C.- Những nguyên-tắc căn-bản của chủ-nghĩa Phát-xít  
D.- Chế-độ Phát-xít      
Đ.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa và chế-độ phát-xít     

 • II- Chủ-nghĩa Quốc-xã         

A.- Tình trạng nước Đức sau trận Đại-chiến 1914-1918  
B.- Hitler và đảng Quốc-xã   
C.- Những nguyên-tắc căn-bản của chủ-nghĩa Quốc-xã :  Thuyết siêu-nhơn và siêu-tộc

1.-NHỮNG TÁC-GIẢ ĐÃ ẢNH-HƯỞNG ĐẾN HITLER    

a) Nietszche và thuyết siêu-nhơn     
b) Bá-tước Gobineau và quyển “Tiểu-luận về sự bất-bình-đẳng giữa các chủng-tộc”  
c) Vacher de Lapouge và quyển “Người Ayren và vai tuồng xã-hội của họ”        
d) Houston Stewart Chamberlain và quyển“Cơ-sở của thê-kỷ thứ 19”      

2.- THUYẾT CHỦNG-TỘC CỦA HITLER   

a) Thuyết siêu-nhơn  
b) Sự phân-biệt những chủng-tộc ra làm ba loại : Tạo-lập, duy-trì và phá-hoại văn-minh                 
c) Dân Ayren là chủng-tộc độc nhứt tạo-lập văn-minh  
d) Điều-kiện quyết-thắng cho siêu-tộc : một dòng máu thuần-túy        
đ) Phong-trào bài Do-thái và qui-tập người thuộc máu Đức về một khối       

D.- Chế-độ quốc-xã     
Đ.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa và chế-độ quốc-xã  

 
 • III- Kết-luận về chủ-nghĩa Phát-xít và Quốc-xã      
 
 
 • I - Chủ-nghĩa Tam Dân        

A.- Tình-thế Trung Hoa vào khoảng cuối thế-kỷ thứ 19 và đầu thế-kỷ thứ 20     
B.- Tôn Văn và Trung-Hoa Dân-quốc
C.- Những nguyên-tắc căn-bản của chủ-nghĩa Tam Dân      

1.- CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC     
2.- CHỦ-NGHĨA DÂN-QUYỀN     
3.- CHỦ-NGHĨA DÂN-SINH     
D.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa Tam Dân      
Đ.- Nguyên-nhơn những mâu-thuẫn của Tôn Văn     
E.- Sự thi-hành chủ-nghĩa Tam Dân   

 • II - Chủ-nghĩa Tân-Dân       

A.- Tình-thế nước Trung Hoa sau khi Tôn Văn từ trần     
B.- Mao Trạch Đông và đảng Cộng-sản Trung-Hoa    
C.- Những nguyên-tắc căn-bản của chủ-nghĩa Tân-Dân        

1.- DÂN-TỘC   
2.- DÂN-QUYỀN      
3.- DÂN-SINH    
 
D.- Những chỗ dị-đồng giữa hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân       
Đ.- Những nhược-điểm của chủ-nghĩa Tân-Dân 
      
 • III - Kết-luận về hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân        
 

- Tổng-luận về những lý-thuyết chánh-trị đã lưu-hành        


 Quyển 2 : Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn
Tác giả : Hùng Nguyên  Nguyễn ngọc Huy.
Xuất bản năm 1964 - Tái bản năm 2006 - Nhà Phát Hành Gió ĐôngMỤC-LỤC
 
Quyển 2 : Chủ nghĩa Dân Tộc sinh tồn
 I. SỰ HOẠT-ĐỘNG CHÁNH-TRỊ CỦA NGƯỜI
A.- Mục-đích hoạt-động chánh-trị.      
B.- Sự quan-trọng của hoạt-động chánh-trị đối với người.              
 
 
II. VAI TUỒNG XÃ-HỘI CỦA NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH -TRỊ.
 
A - Sự cần-thiết của tư-tưởng chánh-trị.
B - Sự xuất-hiện của những lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị.     
C - Ảnh-hưởng những lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị đã ra đời.   
 
 
III. NHỮNG KHUYẾT-ĐIỂM CỦA NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ  CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ ĐÃ RA ĐỜI.
A - Khuyết-điểm của những lý-thuyết thần-quyền.
B - Khuyết-điểm của lý- thuyết dân-chủ.    
C - Khuyết-điểm của lý-thuyết xã-hội.   
D - Khuyết-điểm của những chủ-nghĩa phát-hiện sau lý-thuyết dân-chủ và xã-hội         
 
 
IV. ĐIỀU-KIỆN CẦN-THIẾT ĐỂ THÀNH-CÔNG TRONG SỰ KIẾN-THIẾT MỘT XÃ-HỘI    ĐIỀU-HÒA : MỘT CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ.    
 
A- Chỗ bất hợp-lý của các lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị ra đời.
B- Những nguyên-tắc tất-yếu hướng-dẫn sự xây dựng một chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lý.

 
I. CON NGƯỜI TRONG KHUNG-CẢNH THIÊN-NHIÊN.
 
A- Con người trong vũ-trụ.
B- Con người trên địa-cầu.   
1.SỰ PHÁT-HIỆN SANH-CHẤT TRÊN ĐỊA CẦU VÀ SỰ TIẾN-HÓA CỦA NGƯỜI.    
2.VỊ -TRÍ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI NHỮNG GIỚI TỬ-CHẤT VÀ SINH-VẬT TRÊN ĐỊA-CẦU.

II- NHỮNG TRI-THỨC CỐT-YẾU VỀ NGƯỜI.

A- Sự sanh-dục của người.
B- Vấn-đề phân-biệt cơ-thể với tâm-hồn người.
C- Cơ-thể con người.
 
1. KÍCH-THƯỚC VÀ HÌNH-DÁNG VỀ NGƯỜI.
2. TỔ-CHỨC THÂN-THỂ CON NGƯỜI.
 
a) Da và các niêm-mạc.                          
b) Tồ-chức nội-tại của thân người.                      
c) Sự dinh-dưỡng của các tổ-chức tế-bào.                 
d) Sự giao-tiếp vật-lý giữa cơ-thể và ngoại-giới :các hệ-thống thần-kinh, hài-cốt và cân nhục.                 
 
3. SỰ PHÂN-BIỆT  NAM NỮ.      
4. TỔNG-LUẬN VỀ CƠ-THỂ CON NGƯỜI.      
 
D- Tâm-hồn con người.

1. KHÁI-LƯỢC VỀ Ý-THỨC VÀ TÂM-HỒN NGƯỜI.        
2. TRÍ THÔNG-MINH , LÒNG TÍN-NGƯỠNG VÀ TRỰC-GIÁC CỦA NGƯỜI.
3.TÌNH-CẢM VÀ NĂNG-KHIẾU LUÂN-LÝ CỦA NGƯỜI.          
4. NHỮNG TRẠNG-THÁI HOẠT-ĐỘNG KHÁC CỦA TÂM-HỒN :
 5.  NĂNG-KHIẾU, THẨM-MỸ VÀ KHUYNH-HƯỚNG THẦN-BÍ.      
Đ- Sự tương-quan giữa những hoạt-động sanh-lý và tâm-lý.
 
III.- BẢN-TÁNH CON NGƯỜI.
 
A- Những bản-năng.
  
1. ĐẠI-LƯỢC VỀ BẢN-NĂNG.          
2. CÁC LOẠI BẢN-NĂNG.          
 
a) Những bản-năng vị-kỷ.
 
1. Bản-năng tự-vệ.
2. Bản-năng dinh-dưỡng.     
3. Bản-năng tự-do và bản-năng hoạt-động.     
4. Những bản-năng vị-kỷ phức-tạp.     
 
b) Những bản-năng tình-dục.
  
1. Bản-năng tình-dục chánh-danh.
2. Bản-năng gia-đình.
 
c) Những bản-năng xã-hội.
 
1. Bản-năng hợp-quần.
2. Những hình-thức biểu-hiệu phức-tạp của bản-năng hợp-quần.
3. Bản-năng đạo-đức.      
4. Bản-năng quần-chúng.   
5. Những khuynh-hướng phức-tạp dựa vào các loại bản-năng
 
3. NHỮNG ĐẶC-TÁNH CỦA BẢN-NĂNG.   

a) Sự phức-tạp của bản-năng.     
b) Sự sắp hạng các bản-năng.
c) Ý-thức người về bản-năng và sự chuyển-hóa các bản-năng.     
 
B- Vấn-đề cá-tánh của người.
 
1.  CÁ-TÁNH CỦA NGƯỜI.

a) Về phương-diện thể-chất.
b) Về phương-diện tinh-thần.
  
2. NGUỒN-GỐC CỦA CÁ-TÁNH.
   
1.- MỤC-ĐÍCH HOẠT-ĐỘNG CỦA NGƯỜI : SINH-TỒN
 
A- Ý-chí sinh-tồn của người. 
 
1. BẢN-NĂNG SINH-TỒN CỦA NGƯỜI.  
2. SỰ HOẠT-ĐỘNG SINH-TỒN CỦA NGƯỜI.

B- Những biểu-lộ khác nhau của ý-chí sinh-tồn.
C- Ý-chí sinh-tồn với hoàn-cảnh.
 
1. NHỮNG THUYẾT TIỀN-ĐỊNH. 
2. THUYẾT TỰ-DO Ý-CHÍ.
3. TÁNH-CÁCH TỰ-DO CỦA NGƯỜI
 
D- Vấn-đề hạnh-phúc.
 
1. SỰ PHỨC-TẠP CỦA VẤN-ĐỀ HẠNH-PHÚC.      
2. VẤN ĐỀ HẠNH-PHÚC ĐỐI CHIẾU VỚI SỰ HOẠT-ĐỘNG SINH-TỒN.     
3. SỰ GIẢI-QUYẾT VẤN-ĐỀ HẠNH-PHÚC.   
    
II. TÁNH-CÁCH CĂN-BẢN CỦA SỰ SINH-TỒN : VỊ-KỶ     
 
A- Khuynh-hướng vị-kỷ của người.   
B- Sự vị-kỷ trong những hoạt-động cao-thượng của người.
 
1. SỰ VỊ-KỶ TRONG CÁCH CẤU-TẠO VÀ PHÁT-HUY  TIN-TƯỞNG CỦA NGƯỜI.   
2. SỰ VỊ-KỶ TRONG CẢM-GIÁC CỦA NGƯỜI.
3. SỰ VỊ-KỶ TRONG NHỮNG HOẠT-ĐỘNG CỦA TÂM-TRÍ NGƯỜI.
4. SỰ VỊ-KỶ TRONG TRÍ-THỨC CỦA NGƯỜI VÀ KHOA HỌC.
5. SỰ VỊ-KỶ TRONG HOẠT-ĐỘNG NGHỆ -THUẬT CỦA NGƯỜI.
6. SỰ VỊ-KỶ TRONG HOẠT-ĐỘNG TÔN-GIÁO   
 
C- Sự vị-kỷ trong nhu-cầu phát-triển của người
D- Sự vị-kỷ và sự hy-sanh tánh-mệnh.
Đ- Sự vị-kỷ trong những hành-động vị-tha.   
 
1. SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH YÊU.        
2. SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH GIA-ĐÌNH.    
3. SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH BẠN.
4. SỰ VỊ-KỶ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT.
5. SỰ TƯƠNG-QUAN GIỮA LÒNG VỊ-THA VÀ LÒNG VỊ-KỶ.      
 
III.- ĐIỀU-KIỆN CỐT-YẾU CHO SỰ SINH-TỒN CỦA NGƯỜI : LUẬT TRANH-ĐẤU.   
 
A- Lý-do tranh-đấu và đối-thủ của người.   
B- Những hình-thức tranh-đấu.
 
1. NHỮNG CUỘC TRANH-ĐẤU BẠO TỢN.
2. NHỮNG CUỘC TRANH ĐẤU ÔN-HÒA.
 
C- Hậu-quả của sự tranh-đấu và sự quan-trọng của nó.        
 
IV.- ĐIỀU-KIỆN THẮNG-LỢI TRONG CUỘC TRANH-ĐẤU :  SỨC MẠNH VÀ QUAN-NĂNG BIẾN CẢI.      
 
A- Luật sức mạnh.
 
1. ĐẠI-LƯỢC VỀ SỨC MẠNH.

a) Lực vật-chất.
b) Sức mạnh thể-chất và tinh-thần của người.   

2. VAI TUỒNG CỦA SỨC MẠNH TRONG SỰ TRANH-ĐẤU.
3. THÁI-ĐỘ CỦA XÃ-HỘI ĐỐI VỚI SỨC MẠNH.
4. LUẬT-PHÁP VÀ SỨC MẠNH.

B.- Luật biến-cải.

1. QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA LOÀI THÚ.

a) Nghĩ-thái bằng thái-độ hay bằng sự sử-dụng các phân-tiết tự-nhiên.
b) Nghĩ-thái bằng cách mang những đồ vật lạ vào mình.
c) Nghĩ-thái bằng cách biến mình cho tiệp với khung-cảnh chung quanh.
d) Nghĩ-thái bằng cách biến mình cho giống những thú khác.

2. QUAN-NĂNG BIẾN CẢI CỦA NGƯỜI.

a) Đại lược về quan-năng biến-cải của người.
 
1° Sự biến-cải nội-quan.
 
a - Sự điều chỉnh nội-giới của người.
b - Sự hòa-hợp các cơ-quan nội tại.
c - Sự tu-bổ các tổ-chức.
d - Sự trị-liệu các bệnh-tật.                                              
 
2° Sự biến-cải ngoại-quan.
 
a - Sự biến-cải để ứng-phó với thế-giới vật-chất.                      
b - Sự biến-cải để ứng-phó với hoàn-cảnh xã-hội.

b) Tánh-cách của những quan-năng biến-cải và ảnh-hưởng của nó với đời sống con người.
c) Sự mở mang quan-năng biến-cải của người.
d) Quan-năng biến-cải của người so với quan-năng biến-cải của loài thú.   
 
V.- SỰ TIẾN-HÓA CỦA NGƯỜI.     
 
A- Khái-quan về tiến-hóa của người.
B- Nguyên-nhơn làm cho người tiến-hóa.
  
 
1.- VẤN-ĐỀ HỢP-QUẦN.

A- Lý-do khiến cho người hợp-quần với những thể-thức hợp-quần của người.
B- Sự tiến-triển của hợp-quần giữa loài người.
C- Sự liên-lạc giữa con người trong những thể-thức hợp-quần khác nhau của xã-hội.

1. SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG NHỮNG TỔ-CHỨC NHỎ NHƯ GIA-ĐÌNH, THỊ TỘC, BỘ LẠC.  
2. SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG NHỮNG TỔ-CHỨC RỘNG RÃI NHƯ QUỒC-GIA.       
3. SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG PHẠM-VI NHƠN-LOẠI.
D- Những đặc-điểm trong sự hợp-quần của người.   
Đ- Những định-luật chi-phối sự hợp-quần của con người.  
E- Những loại tương-đồng làm cho người hợp-quần nhau lại.      
 
1. TƯƠNG-ĐỒNG CHỦNG-LOẠI.  
2. TƯƠNG-ĐỒNG TÂM-TÌNH.     
3. TƯƠNG-ĐỒNG TƯ-TƯỞNG.
4. TƯƠNG-ĐỒNG HOÀN-CẢNH.      
 
G- Những phương-pháp để duy-trì sự hợp-quần của người.  
1. NHỮNG YẾU-TỐ DUY-TRÌ SỰ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.   
2. SỰ LỢI-DỤNG YẾU-TỐ TƯƠNG ĐỒNG TRONG VIỆC DUY-TRÌ SỰ HỢP-QUẦN.     
 
II.- SỰ TRANH-ĐẤU LẪN-NHAU GIỮA CÁC ĐOÀN-THỂ LOÀI NGƯỜI.   
 
A- Mộng tưởng đại-đồng.        
 
1. NHỮNG BẬC VĨ-NHƠN CHỦ-TRƯƠNG ĐẠI-ĐỒNG.     
  a) Những triết-gia. 
  b) Những nhà tôn-giáo.         
 
2. TÁNH-CÁCH KHÔNG-TƯỞNG CỦA CHỦ-TRƯƠNG  ĐẠI- ĐỒNG.  
 
B- Những nguyên-nhơn chia rẽ loài người.
1. BẢN-NĂNG SINH-TỒN CÁ-NHƠN.     
2. Ý-THỨC CHỦNG-LOẠI.    
 
C- Sự tăng-tiến của những nguyên-nhơn chia rẽ loài người.
D- Những phương-pháp được nêu ra để chấm dứt sự chia rẽ giữa loài người.
 
1. NHỮNG PHƯƠNG-PHÁP ĐƯỢC NÊU RA ĐỂ GIẢI QUYẾT SỰ CHIA RẼ VÌ BẢN-NĂNG SINH-TỒN.          
a) Sự hủy-diệt lòng vị-kỷ.
b) Sự tiết-chế nhân-dục.
c) Sự tiết-chế sanh-dục.
d) Sự tăng-gia sản-xuất bằng phương-pháp khoa-học.

2. PHƯƠNG-PHÁP ĐƯỢC ĐƯA RA ĐỂ GIẢI-QUYẾT SỰ CHIA RẼ VÌ Ý -THỨC CHỦNG-LOẠI.  
 
Đ- Những cuộc tranh-đấu giữa các đoàn-thể hợp-quần của người.   
E- Những xu-hướng hợp-quần quan-trọng trong lịch-sử.      
 
1. NHỮNG LOẠI CHIẾN-TRANH ĐÃ XẢY RA TRONG LỊCH-SỬ LOÀINGƯỜI         

a) Chiến-tranh dân-tộc.

b) Chiến-tranh giai-cấp.
c) Chiến-tranh chánh-trị.
d) Chiến-tranh tôn-giáo.   

2. VAI TUỒNG ƯU-TIÊN CỦA CHỦNG-TỘC TRONG CÁC LOẠI CHIẾN-TRANH GIỮA LOÀI NGƯỜI.

G- Những khối và xu-hướng hợp-quần hiện-tại trên thế-giới.
H- So-sánh những thể-thức hợp-quần trong nhơn-loại.

1. VAI TUỒNG HIỆN-THỜI CỦA YẾU-TỐ TÔN-GIÁO VÀ TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ.         
 
a) Yếu-tố tôn-giáo.  
b) Yếu-tố chánh-trị.  
 
2. SO SÁNH HAI YẾU-TỐ DÂN-TỘC VÀ GIAI-CẤP.            
 
a) Sự phân-biệt dân-tộc có tiêu-chuẩn rõ rệt hơn sự phân-biệt giai-cấp.

1° Yếu-tố huyết-thống.
a- Yếu-tố huyết-thống trong sự cấu-tạo tánh-cách một dân-tộc.
b- Yếu-tố huyết-thống đối với người Thụy-sĩ.
c- Yếu-tố huyết-thống đối với dân-tộc Mỹ.
d- Yếu-tố huyết-thống và hai dân-tộc Anh Mỹ.
 
2° Những yếu-tố phụ-thuộc cấu-tạo tánh-cách một dân-tộc.
3° Sự rõ rệt của những giới-hạn phân chia các dân-tộc.
 
b) Nền tảng dân-tộc vững chắc và tự-nhiên hơn nền tảng giai-cấp.  
 
1° Sự phân-biệt dân-tộc tự-nhiên hơn sự phân-biệt giai-cấp.
2° Sự thắng-thế của nền tảng dân-tộc đối với nền tảng giai-cấp về phương-diện vững bền trong quá-khứ.
 
a- Sự suy sụp của chế-độ phân chia giai-cấp trong lịch-sử.
b- Sự tăng-tiến của ý-thức dân-tộc.
 
3° Sự thắng thế của nền tảng dân-tộc đối với nền tảng giai-cấp về phương-diện vững bền trong tương-lai.
4° Những sự kiện chứng-nhận thêm cho sự vững bền của dân-tộc trong tương-lai.
 
a- Sự thay đổi dân-tộc phiền-phức và có tánh-cách gượng gạo hơn sự thay đổi giai-cấp.   
b- Người ta không tha-thiết muốn đổi quốc-tịch mà tha-thiết muốn lên giai-cấp trên.
c- Sự phản-bội dân-tộc bị dư-luận kết-án nặng nề còn sự phản bội giai-cấp  không bị xem như là một điều đáng khinh bỉ.          
  
c) Dân-tộc có một sức mạnh cổ-truyền mà giai-cấp không có.  
d) Quyền-lợi của người trong dân-tộc nhiều hơn trong giai-cấp   
1° Sự xung-đột quyền-lợi trong dân-tộc và trong giai-cấp.
2° So sánh quyền-lợi của người trong dân-tộc và trong giai-cấp.  
a- Vấn-đề dân-tộc tranh-đấu và giai-cấp tranh-đấu chỉ  có thể đặt ra trong phạm-vi nhơn-loại.   
b- Trình-độ sinh-hoạt của cá-nhơn trong dân-tộc hùng-cường, nhược-tiểu và nô-lệ.
c- Sự hùng-cường và trù phú của dân-tộc là một điều-kiện tất yếu cho hạnh-phúc cá-nhơn.
d- Chiến-tranh giữa các nước là chiến-tranh của toàn-thể  dân-chúng nước ấy chớ không phải là chiến-tranh của một thiểu-số tư-bản hay thực-dân.
đ- Sự hợp-quần trong giai-cấp chỉ dựa vào quyền-lợi  nên không vững chắc bắng sự hợp-quần trong dân-tộc.   
e-Sự hợp-quần trong dân-tộc có lợi cho người hơn  sự hợp-quần trong giai-cấp   
I.  PHẠM-VI HỢP-QUẦN LỢI NHỨT CHO NGƯỜI.   
 
   
I.- ĐẠI CƯƠNG CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN.

II.- NHỮNG CHỦ-TRƯƠNG CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN.        
  
A- Điều-kiện cốt-yếu cho sự sinh-tồn của dân-tộc.

B- Vấn-đề tổ-chức dân-tộc.
 
1. KHẢO-LUẬN VỀ VẤN-ĐỀ CHẾ-ĐỘ XÃ-HỘI.
2. TỔ-CHỨC CHÁNH-TRỊ.
 
a) Lược-khảo về các chế-độ chánh-trị đã lưu-hành.
 
1° Chế-độ độc-tài.
2° Chế-độ đại-nghị.
3° Chế-độ Tổng-Thống.                                          
 
b) Các chế-độ chánh-trị đã lưu-hành và sự sinh-tồn của dân-tộc.
c) Sự tổ-chức cai-trị địa-phương.
d) Tổ-chức gia-đình.
 
3. TỔ-CHỨC KINH-TẾ.
 
a) Lược-khảo về các chế-độ kinh-tế.

1° Chế-độ kinh-tế tự-do.
2° Chế-độ kinh-tế tập-sản.
3° Chế-độ kinh-tế hướng-dẫn.
b) Các chế-độ kinh-tế và sự sinh-tồn của dân-tộc.
4. NHỮNG VẤN-ĐỀ XÃ-HÔI.
5. VẤN-ĐỀ VĂN-HÓA VÀ HỌC-THUẬT.    
6. VẤN-ĐỀ BINH-BỊ.      
7. VẤN-ĐỀ CHỈ-HUY DÂN-TỘC.
a) Những người ưu-tú.
b) Vấn-đề tuyển-trạch người chỉ-huy.
 
III.- CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN VÀ NHỮNG LÝ-THUYẾT  CHÁNH-TRỊ ĐÃ LƯU-HÀNH TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.