Bạch Thư CSVN về bang giao Hoa Việt  từ 1949 - 1979 - Chiến Tranh Hoa Việt

  • A. Bạch Thư CSVN năm 1979 nói về Bang Giao Việt Hoa trong 30 năm ( 1949 - 1979 )


  • B. Trung Cộng trả lời Cộng Sản Việt Nam       Trở về