Bạch Thư của Chánh Phủ Việt-Nam Cộng - Hòa
Về trận Hải Chiến Hoàng Sa  ngày 19.01.1974 chống Trung Cộng


       Trở về