TÀI LIỆU  BÁN NƯỚC  CỦA  CỘNG SẢN  VIỆT NAM
Người Việt cần lưu giữ và truyền lại cho con cháu


Công Hàm bán nước của Phạm văn Đồng  ngày 14.9.1958

Trở về