Sự khác biệt giữa “dân tộc thiểu số và bản địa” trong Tuyên Ngôn LHQ

-  Po Dharma ( www.champaka.info)   -  

Written by Ts. Po Dharma      
Thursday, 27 December 2012 05:08

Năm 1992, Hội Đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua “Tuyên ngôn về quyền của những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc hay chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ” (the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities).

 Ngày 13-9-2007, Hội Đồng LHQ biểu quyết thêm một hiến chương nữa mang tên
«Tuyên Ngôn về quyền của dân tộc bản địa »  (the Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples). Sự ra đời của hai bản Tuyên Ngôn này đã chứng minh rằng khái niệm về « dân tộc thiểu số » và « dân tộc bản địa » hoàn toàn khác nhau trên mặt pháp lý trong văn kiện của công ước quốc tế.

Kể từ đó, dân tộc Chăm, Tây Nguyên và Kampuchia Krom tại Việt Nam hôm nay là thành phần « dân tộc thiểu số » hay là « dân tộc bản địa » ? Chính đó là trọng tâm của bài viết mà chúng tôi muốn trình bày ở đây.

 

Trở về