T  H  Ờ I   -   S Ự
  • TinParis.  Đây là chứng cớ cho thấy  Nguyễn mộng Giác , và Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ có liên hệ  văn hóa chặt chẽ với Việt  Cộng khi chúng chịu in sách  và bán sách cho " 2 văn sĩ nằm vùng nầy "  .

        Trở Về