T I N    P A R I S
  • Chính Hồ Chí Minh đã phản bội  nhà cách mạng  Phan Bội Châu -  Đài truyền hình Mỹ PBS xuyên tạc lịch sử Việt Nam theo chiều hướng của Hà Nội !