T  H  Ờ I   -   S Ự

   Cộng sản Việt Nam cấm dân tưởng niệm những người lính  đã hy sinh
chiến đấu chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam ngày 17.02.1979


  
Trở Về