T  H  Ờ I   -   S Ự


  • TinParis. Đây là một bài giảng mà mỗi người trong chúng ta cần phải nghe , và phổ biến rộng rãi để sự thật được sáng tỏ. Lm Giuse Nguyễn văn Toản đã cho chúng ta một tấm gương can đảm trong xã hội CSVN hiện nay.


  • Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản ( DCCT)  tại Saigon
         Trở Về