T  H  Ờ I   -   S Ự
Người dân cắt cờ, không cho Công An treo cờ trước nhà
Trở Về