T  H  Ờ I   -   S Ự


Thông Báo 18 – Việt Tân – Băng đảng tội ác mất áo mão phường tuồng
- Nguyễn thanh Tú-


From: tu nguyen <nguyentut@hotmail.com>
Date: 2016-08-26 12:18 GMT-07:00
Subject: Thông Báo 18 – Việt Tân – Băng đảng tội ác mất áo mão phường tuồng
To: tu nguyen <nguyentut@hotmail.com>


Tôi đã lột áo mão phường tuồng và nắm giữ nó trong tay, để băng đảng tội ác kia từ nay không thể dùng nó làm vật che thân nhằm lường gạt thiên hạ. Để thực hiện điều này, tôi và một số thân hữu đã đăng ký tổ chức Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Viet Nam Reform Party), với chính quyền California, như là một công ty với số đăng bạ là C3934658.
 
Chúng tôi đã viết thư cho Ông Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Viên của băng đảng tội ác này, để yêu cầu:
 
  • Từ nay tuyệt đối không được dùng tên “Việt Tân” hay “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” hay “Viet Nam Reform Party”;
  • Trong vòng 2 tuần lễ phải gỡ bỏ trang mạng http://viettan.org và trang facebook.com/viettan;
  • Phải xoá bỏ và ngưng xử dụng bất kỳ tài liệu nào mang các tên kể trên.
 

Trở Về