T  H  Ờ I   -   S Ự

Video họp báo của Nguyễn thanh Tú , con của Cố Ký giả Đạm PhongTrở Về