T  H  Ờ I   -   S Ự

Cô Kỳ  "Đại Du"  lại  Đùa  Dai

  
-Nguyễn Phú-
* 


Trở Về