T  H  Ờ I   -   S Ự
 

THƯ MỜI  NGHỊ VIÊN NGUYỄN TÂM KHU VỰC 7 THÀNH PHỐ SAN JOSÉ :
YÊU CẦU GIẢI THÍCH VÀ TRẢ LỜI NHỮNG THẮC MẮC VỀ
NGHỊ QUYẾT 3.8 THÀNH PHỐ SANJOSÉ 

Trở Về