T  H  Ờ I   -   S Ự
 
Thư mời tham dự  Biểu Tình chống Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc
đến Hòa Lan ngày 10.07.2017


 
 
Trở Về