T  H  Ờ I   -   S Ự
 


Họp Báo NQ 3.8 và Nghị Viên  Nguyễn Tâm  thành phố San José "Coi thường cử tri".https://www.youtube.com/watch?v=M_7o-VfDTEo


Họp Báo NQ 3.8 và Nghị Viên  Nguyễn Tâm  thành phố San José "Coi thường cử tri" - phần 2 -

https://www.youtube.com/watch?v=ZfWyfX2TZV8&feature=youtu.be


Họp Báo NQ 3.8 và Nghị Viên  Nguyễn Tâm  thành phố San José "Coi thường cử tri" - phần 3 -

https://www.youtube.com/watch?v=5vPSExG9Iek


 

Trở Về