T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Nghị Viên Nguyễn  Tâm  San José vu khống Vân Lê


*

*  *


*
*  *


Trở Về