T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Thông Báo 23 – Việt Tân: Dựng tổ chức ma để lấy tiền thật

Nguyễn thanh Tú-   

*
*   *Trở Về