T  H  Ờ I   -   S Ự

Nguyễn thanh Tú họp báo ở Houston tố cáo Việt Tân Phần 1-2-3-

PHẦN  1

https://www.youtube.com/watch?v=JdUDY1sWT94


PHẦN 2

https://www.youtube.com/watch?v=y4pvmluPmKY


PHẦN 3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XBmqcy78jgs


*  *


Trở về