T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa - Trưòng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
*
*  *

THÔNG CÁO SỐ 1


Thi hành các quyết định của Đại Hội Đại Diện Các Khóa ngày 20-21 tháng 5 năm 2017, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK) nay thông báo đến các Khóa, các Hội, Liên Hội và toàn thể các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Đoàn Phụ Nữ  Lâm Viên và TĐ Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu:
 
1. Hội Đồng Đại Diện Các Khóa của toàn thể CSVSQ có quyền lực tối thượng để điều hành Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
 
2. Tôn trọng kết quả của Đại Hội Kỳ Thứ 20 vừa qua.
 
3. Xác định lại là Đại Hội Kỳ Thứ 21 sẽ do Hội Võ Bị Bắc CA tổ chức.
 
4. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 minh định, bằng văn thư, vai trò và vị trí chính trị của Tổng Hội đối với các hội đoàn, hay tổ chức chính trị trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.
 
5. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 phải thay thế Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn Tổng Hội hiện tại vì không tôn trọng ý kiến xây dựng của các CSVSQ và cố chấp trong việc điều hành diễn đàn. Yêu cầu hủy bỏ Bản Điều Lệ Diễn Đàn đang được áp dụng. Yêu cầu mời các CSVSQ đã bị khai trừ trở lại sinh hoạt trong Diễn Đàn Tổng Hội.
 
6. Đại Hội Đại Diện các Khóa ngày 20-21 tháng 5, 2017 quyết định để cho Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa phát hành quyển Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử theo nguyện vọng của đa số các khóa trong thời gian sớm nhất.
 
7. Sau một tháng kể từ ngày công bố thông báo này, nếu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 không đáp ứng các yêu cầu chính đáng nêu trên, BĐH-ĐDCK sẽ có những biện pháp thích nghi.
 
Làm tại San Jose, ngày 21 tháng 5 năm 2017.
 
Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa
Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước K24 
PHỤ  ĐÍNH

Tóm lược Đại Hội Đại Diện Các Khóa, Các Hội Võ Bị

vào tháng 5 năm 2017 tại San Jose, California, Hoa Kỳ

 
1. Dẫn nhập

   Sau khi Đại Hội kỳ thứ 20 được tổ chức vào tháng 6 năm 2016 kết thúc, nhiều Khóa và nhiều Hội Võ Bị đã lên tiếng phản đối vı̀ các cuộc bầu cử chức vụ Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát đã vi phạm Nội Quy. Việc bầu Tổng Hội Trưởng đã vi phạm điều 49 và việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát vi phạm điều 50 của bản Nội Quy. Hai vị Cựu Chı̉ Huy Trưởng qua Thư  Ngỏ đã đề nghị Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) nên tổ chức Đại Hội Bất Thường để giải quyết tı̀nh trạng bất ổn, phân hóa của Tổng Hội Võ Bị từ sau Đại Hội kỳ thứ 20, nhưng rất tiếc BCH/TH đã từ chối. 
 
   Theo tinh thần BẢN NỘI QUY của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN: Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) cần triệu tập Đại Hội Bất Thường khi BCH/TH không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến BCH/TH. Nhưng HĐTV&GS nhiệm kỳ hiện tại đã “án binh bất động” trước tı̀nh trạng bất ổn, bế tắc của Tổng Hội. 

 
   Do đó Hội Đồng Đại Diện các Khoá đã được triệu tập, với nhiệm vụ giải quyết các bất ổn và bế tắc trong sinh hoạt cuả Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN theo điều 17 Nội Quy. Vı̀ Khóa là nền tảng của Tổng Hội, tiếng nói của Hội Đồng Đại Diện các Khoá là tiếng nói của toàn thể Cựu SVSQ/TVBQGVN, nên Hội Đồng Đại Diện các Khoá có quyền lực tối thượng để giải quyết các vấn đề của Tổng Hội và nếu cần sẽ điều hành Tổng Hội trong trường hợp cả BCH/TH lẫn HĐTV&GS đã tỏ ra không đủ khả năng và thiện chı́ để giải quyết sự bất ổn, bế tắc. 
 
   Nhı̀n lại quá trı̀nh sinh hoạt của Tổng Hội và các Hội địa phương, mỗi khi có những vấn đề quan trọng mà BCH/TH không thể giải quyết được, thı̀ Hội Đồng Đại Diện các Khoá sẽ đứng ra giải quyết. Đại Hội Đại Diện Các Khóa và Hội được tổ chức và tiến hành tại San Jose, California vào hai ngày 20-21 tháng 5 năm 2017 từ những nguyên nhân và bối cảnh nêu trên.
 
2. Thành phần tham dự
 
Tổng cộng có 119 Cựu SVSQ ghi tên tham dự, chưa kể một số Đại Diện Khóa và một số Hội Trưởng vı̀ điều kiện không cho phép nên không thể tham dự nhưng các vị này đã gửi email xác nhận sự ủng hộ Đại Hội và tôn trọng quyết định của Đại Hội. 

 
Tổng kết thı̀ có 18 Khóa gồm các Khóa sau đây: K3, K7, K8, K10, Khóa FACS, K11, K13, K14, K16, K21, K22, K23, K24, K25, K27, K28, K30, K31 cùng với 9 Hội gồm các Hội sau đây: Hội San Diego, Dallas, Washington, Louisiana, Toronto, Georgia, Florida, Victoria, Bắc California. Vào ngày giờ cận kề Đại Hội, NT Phùng Ngọc Sa K8 vı̀ lý do sức khoẻ đã không đến dự được, NT Lâm Quang Thi K3, Cựu CHT cũng vı̀ lý do sức khoẻ không thể đến họp nhưng đã có lời nhắn nhủ trên điện thoại trực tiếp truyền thanh đến anh em CSVSQ tham dự Đại Hội vào buổi sáng Thứ Bảy 20/5/17 sau nghi lễ khai mạc. 
 
3. Diễn tiến ngày họp 20/5/2017
 
   - Địa điểm họp: Trụ sở Khu Hội Tù Nhân Chı́nh Trị Bắc California.
   - Nghi lễ khai mạc.
   - Giới thiệu thành phần tham dự.
   - Bầu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký.
   - Phát biểu của các Đại Diện Khóa.
   - Tham dự viên nêu ý kiến và đề nghị.
   - CTĐ tóm tắt các tiết mục quan trọng cần thảo luận.
   - Bầu Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK). Kết quả: 5 đại diện Khóa  sau đây được bầu vào BĐH-ĐDCK:
 - CSVSQ Lưu Xuân Phước, Đại Diện K24
 - CSVSQ Huỳnh Công Kı̉nh, Đại Diện K25
 - CSVSQ Trần Quanh Thành, Đại Diện K27
 - CSVSQ Hồ Thanh Sơn, Đại Diện K28
 - CSVSQ Trần Trung Tı́n, Đại Diện K31
 
   Năm CSVSQ đại diện Khóa nêu trên, với kinh nghiệm điều hành mọi sinh hoạt trong Khóa, hợp lại sẽ điều hành mọi sinh hoạt của các khóa và đem lại sự ổn định cho Tổng Hội, khi mà Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát nhiệm kỳ hiện tại đều khoanh tay đứng nhı̀n, mặc cho bất ổn và phân hóa trong nội bộ Võ Bị ngày càng bùng phát, leo thang.
 
   Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa sẽ điều hành sinh hoạt của các khóa cho đến khi một vị Tổng Hội Trưởng được bầu chọn theo đúng tinh thần dân chủ và đúng Nội Quy bởi Đại Hội Đồng của Đại Hội Kỳ Thứ 21, sẽ tiến hành vào năm 2018, do Hội Võ Bị Bắc Calofornia đứng ra tổ chức theo sự phân nhiệm từ Đại Hội Kỳ Thứ 20.
 
4. Diễn tiến ngày họp 21/5/2017
 
   - Thảo luận và biểu quyết từng tiết mục quan trọng. ĐH quyết định in sách 
 TVBQGVN/ Theo Dòng Lịch Sử.
   - Đúc kết, rút ưu khuyết điểm.
   - Thảo luận, đúc kết, biểu quyết nội dung Bản Thông Báo Số 1 (Đı́nh kèm) và Thông Báo số 2 (nếu cần)
   - Bế mạc.
 
5. Dạ tiệc đêm 21/5/2017


 
Đại Hội đã kết thúc với buổi dạ tiệc do BTC khoản đãi tại nhà hàng Flourishing Garden để mừng Đại Hội thành công. Trong tı̀nh tự Võ Bị, các CSVSQ cùng với các chị Phụ Nữ Lâm Viên và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã góp phần văn nghệ giúp vui cho buổi dạ tiệc rất vui vẽ ấm cúng.
 Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa phổ biến.
 
Đı́nh kèm : 
*Danh sách và chữ ký của các Đại Diện Khóa và Hội Trưởng tham dự.
*Email của các Khóa và Hội không thể tham dự nhưng ủng hộ quyết định của Đại Hội.


ĐỌC TIẾP►Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa - Trưòng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam- Thông Cáo số 2 - Bất tín nhiệm và không hợp tác với BCH/TH và Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) nhiệm kỳ 2016-2018

*
*  *


Trở Về