T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
THÔNG CÁO CỦA GIA ĐÌNH TRẦN VĂN BÁ

   

*
*  *

Chúng tôi đã đăng tải ở trang nhà : www.tranvanba.org, thông cáo của gia đình Trần Văn Bá, trình bày quan điểm về những sự việc và biến cố xảy ra chung quanh biểu tượng Trần Văn Bá nói chung, và về những mưu toan gần đây của hai tập đoàn Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá và Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá, nói riêng.

                                                                     Ban Biên Tập tranvanba.org

Trở Về