T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
Nguyễn Thanh Tú "Tiến Thoái Lưỡng Nan" băng đảng Việt Tân Ma

  *
*  *

Trở Về