T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
LỜI PHÁT BIỂU ĐANH THÉP CỦA BÀ CẤN THỊ THÊU SAU KHI VỪA RA KHỎI NHÀ TÙ

  *
*  *

Trở Về