T  H  Ờ I   -   S Ự

Thông cáo báo chí : Vân Lê họp báo ngày 15.2.2018 tố cáo Nguyễn Tâm thiếu đạo đức 

*
*  *
 *

* *

Trở Về