T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
Thư Mời Tham Dự Đại Hội Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam  Kỳ thứ XXI - 2018
70 Năm Danh Dự & Truyền Thống 1948 -2018
Từ ngày 11 đến 13.05.2018 - San José Bắc California

*
*  *


*
*  *


Có thể ghi danh trên website  ►https://daihoivobitoancau.org/


 
Trở Về