T  H  Ờ I   -   S Ự

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

   https://www.youtube.com/watch?v=XzNGMjTcu4g

*
*   *Trở Về