T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
“Đồng Tiền Siết Máu”, Tác giả Trịnh Hội, MC Lộc Cát-xê (cachet)


             
Trở Về