T I N    P A R I S

 
Giả  giọng đàn bà,  Giở  thói  côn đồ

TinParis. Trong buổi họp ngày chủ nhật  23.10.2016 để bầu lại Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Tự Do  tại Pháp để thay thế Ô. Mai Quốc Minh từ chức vì thấm mệt sau  3 nhiệm kỳ liên tiếp từ 2010 - 2016, có nhiều sự việc không hay đã xảy ra. Vai trò TTK VPLL ( Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc)  chỉ có nhiệm vụ liên lạc và phối hợp hoạt động một cách tượng trưng , chứ không  có quyền quyết định. Tuy nhiên,  nếu khéo léo , không thiên vị , chịu hy sinh công sức, và giữ vững lập trường Quốc Gia , TTK VPLL  là người được nhiều kinh nể và tôn trọng.

1-Sau phiên họp, Bà Đặng phương Lan, Thủ Quỹ của VPLL viết e Mail phản đối  Ô. Nguyễn mạnh Hà TTK Văn Phòng Liên Lạc về những chuyện "bè phái" không rõ ràng, v.v.. như ở dưới đây.
2- Một E mail nặc danh được gởi đi cho những người liên hệ chửi rủa , và hăm dọa bà Đặng phương Lan.
3- Bà ĐPL trả lời có vẻ ám chỉ tác giả nặc danh là Nguyễn mạnh Hà.

Theo chúng tôi nhận xét, tác giả nặc danh nầy có ý đồ khuấy phá cộng đồng Quốc gia tại Pháp làm lợi cho bọn chủ mưu  Hòa Hợp Hòa giải  với Việt Cộng. Nhưng hắn chỉ là một kẻ ngu đần, vì nếu có đơn thưa của Bà ĐPL với nhà cầm quyền Pháp, thì Google bắt buộc phải cho biết tông tích của hắn. Chạy trời cũng không khỏi nắng. Còn quả quyết đây là Nguyễn mạnh Hà thì e có hơi vội.
Từ từ, chúng sẽ bò ra hết.

*
* *

  • 1- E Mail của Bà Đặng Phương Lan phản đối Tân Tổng Thư Ký VPLL Nguyễn mạnh Hà

Date: 2016-10-25 19:51 GMT+02:00
Subject: Re: Phan dôi buôi hop VPLL 23.10.2016
To: Phuong Lan Dang <phuonglan.dang@yahoo.fr>
Cc: "Sonha N." <n.sonha0906@gmail.com>, VPLL <vanphonglienlac@yahoogroupes. fr>, Jean Souppaya <jean.souppaya@sfr.fr>, TongHoiSVParis <thsv@thsvparis.fr>, Jacques DANG VAN SUNG <dangvansungj@yahoo.fr>, Cphantoan <cphantoan@yahoo.fr>, Nguyễn Công Thiểm <thiemnguyen@yahoo.fr>, Dung <clarissely@hotmail.fr>, Thi Van Anh Chau <chautungthien@yahoo.fr>, Chau CD <chaunet56@hotmail.fr>, NN Bach <bach.nn@gmail.com>

Vì chị Phương Lan gửi lá thư này đến hộp thư của tôi (không bỏ dấu) nên tôi xin phép chị Phương Lan bỏ dấu để quý bạn dễ đọc và rộng đường dư luận trước những "hiện tượng" cần lưu ý đang xảy ra.

Gửi cậu Hà.
Trước tiên tôi nhắc nhở cậu, cậu nắm được VPLL cậu nhờ tôi, tôi nói ra đây không phải là kể ơn tuy nhiên tôi có cảnh cáo cậu : nếu cậu làm điều gi sai quấy, người trước tiên đập cậu là tôi.
 
Tôi cho cậu biết mấy điêu sau đây:
 
a) Cậu nhờ tôi tiêp tân, tôi sẵn sàng làm viêc đó cho cậu, tai sao cậu có tiền quỹ 100 euros của Minh trao lại để mua cà phê và trà đàng hoàng, cậu mua cà phê rẻ tiền lại không có đường, còn mua trà dởm cho thiên ha uống, cậu đánh giá quan khach tới tham dự không đáng để cậu tiếp đãi hay sao?
 
b) cậu chưa làm viêc gì cụ thể thì đã kêu goi thiên hạ đóng tiền, tôi cho cậu biêt, cậu đừng lây VPLL để mà thao túng,làm tiền thiên hạ, cậu không có yên được với tôi đâu.
 
c) cậu hợp thức hoá VPLL trở thành môt cái hội, cậu đã đi sai rồi, lý lich của cô thủ quỹ cậu không rõ ràng, chưa kể 15 người do cậu "tuyển chọn" là thành phần nào, cậu nên nhớ những người sinh hoat trong công đồng người VIÊT TY NAN CỘNG SẢN 1975, hiện nay chưa có chắc là chánh nghĩa, tôi nói cho cậu biêt cậu lấy VPLL lập bè phái,vây cánh, phe đảng để làm lợi cho cá nhân ai hay cộng sản, hay hoà hợp hoà giải với công sản, tôi không để yên cho cậu  cùng vây cánh của cậu muá gậy giữa rừng hoang đâu.
 
d) cậu nói làm viêc chung với các hôi đoàn, miệng lưỡi nói chuyện như cộng sản, nói môt đường làm môt nẻo. Tôi hỏi cậu tại sao cậu không cùng với anh Đặng Vũ Lợi hợp tác tổ chức 30.4.2017, cậu lại từ chối chỉ nhận phổ biến thôi.... như vậy là thế nào?
 
Buổi họp VPLL vừa qua, cậu là người đóng vai chánh tại sao cậu để những (nhân) vật khác lên nói chuyện thế cậu ?!?! Cậu đặt mọi người vào sự viêc đã rồi, như vây là sao?
 
Từ đây tới hai năm nữa hết nhiệm kỳ, cậu làm sao coi được đó thì làm.

Người nào muốn phản đối lá thư này cuả tôi thì tôi xin hẹn với quý vị trong buổi họp VPLL tháng 11 tôi sẵn sàng tiếp đón.
 

2016-10-25 15:21 GMT+02:00 Phuong Lan Dang <phuonglan.dang@yahoo.fr>:

Gui cậu Hà.
Truoc tiên tôi nhac nho cậu,cậu nâm duoc VPLL cậu nho tôi,tôi noi ra dây không phai là kê on tuy nhiên tôi co canh cao cậu nêu cậu làm diêu gi sai quay, nguoi truoc tiên dâp cậu là tôi.
tôi cho cậu biêt mây diêu sau dây:
a) cậu nho tôi tiêp tân,tôi san sang làm viêc do cho cậu,tai sao cậu co tiên quy 100 euros cua Minh trao lai dê mua cà phê và trà dang hoàn, cậu mua cà phê re tiên lai không co duong con mua trà dom cho thiên ha uông,cậu danh gia quan khach toi tham du không dang dê cậu tiêp dai hay sao?
b) cậu chua làm viêc gi cu thê thi da kêu goi thiên ha dông tiên, tôi cho cậu biêt,cậu dung lây VPLL dê mà thao tung,làm tiên thiên ha,cậu không co yên duoc voi tôi dâu.
c) cậu hop thu hoa VPLL tro thành môt cai hôi,cậu da di sai rôi, ly lich cua cô thu quy cậu không ro ràng chua kê 15 nguoi do cậu tuyên chon là thành phân nào,cậu nên nho nhung nguoi sinh hoat trong công dông nguoi VIËT TY NAN CÖNG SAN 1975, hiên nay chua co chac là chanh nghia, tôi noi cho cậu biêt cậu lây VPLL lâp be phai,giây canh,phe dang dê làm loi cho ca nhân ai hay công san,hay hoà hop hoà giai vôi công san,tôi không dê yên cho cậu  cung giay canh cua cậu mua gây giua rung oan dâu.
d) cậu noi làm viêt chung voi cac hôi doàn,miêng luoi noi chuyên nhu công san, noi môt duong làm môt neo.tôi hoi cậu tai sau cậu không cung voi anh dang vu loi hop tac tô chuc  30.4.2017,cậu lai tu chôi chi nhân phô biên thôi nhu vây là thê nào?
Buôi hôp VPLL vua qua,cậu là nguoi dong vai chanh tai sao cậu dê nhung vât khac lên noi chuyên thê cậu,cậu dac moi nguoi vào su viêc da rôi,nhu vây là sao?
Tu dây toi hai nam nua hêt nhiêm ky,cậu làm sao coi duoc do thi làm.
Nguoi nào muôn phan dôi la thu này cua tôi thi tôi xin hen voi quy vi trong buôi hop VPLL thang 11 tôi san sàng tiêp don.

                                                                                                                                                                                                                          Phuong Lan

  • 2. Thư nặc danh của Thiên Lôi Paris chửi rủa và hăm dọa Bà Đặng Phương Lan
Sau khi bà Phương Lan lên tiếng cảnh giác về những "âm mưu" của một nhóm người qua buổi họp ngày 23/10/2016 của VPLL với Tân TTK là ông Nguyễn Mạnh Hà, hôm nay bà Phương Lan đã nhận được thư nặc danh dưới nickname "Thiên Lôi Hoàng" đe doạ bà.... Xin chuyển và thông báo đến Tin Paris để tường.

Người Quan Sát

Le Mercredi 26 octobre 2016 23h17, THIEN LOI HOANG <thienloiparis@gmail.com> a écrit :


Thiên lôi Paris cảnh cáo Lan cầu muối:
Kể từ đây, Bà sẽ cho mi một bùa, mỗi lần mi sủa.
Đừng tưởng to mồm vô tội vạ !!!

Tái phạm thì đừng trách thiên lôi nha

HÃY CÂM MIỆNG CHÓ CỦA MI LẠI LÀ VỪA !

Thiên Lôi Paris cảnh cáo

  • 3. E Mail của Bà Đặng phương Lan phản ứng  V/v Thư nặc danh Thiên Lôi Paris

  Le Jeudi 27 octobre 2016 16h18, Phuong Lan Dang <phuonglan.dang@yahoo.fr> a écrit :

Nguoi co hoc không an noi vô lê, kem lich su bât cu ai, tôi noi voi cậu Hà nhu vây khong dung sao? Tai sao không dam xung danh xung tanh, lai lây danh hiêu "thiên lôi Paris", nên nho o dây co luât phap dung hâm doa nhé... luât phap se diêu tra thi cung biêt "thiên lôi" là ai,trên doi này không co dâu duoc su thât dâu.
*
*  *

CHÚ THÍCH TINPARIS.

Muốn hiểu rõ vấn đề bầu cử Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc , Xin bấm vào Link dưới đây
Trở về