T I N    P A R I S

Tập Thể Người Việt Tỵ nạn Cộng sản tại Pháp chuẩn bị
Biểu tình Ngày Quốc Hận Paris 30.04.2017 trước sứ quán Cộng Sản

* * *
Trở về