T I N    P A R I S


Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Paris 9 -12 -2017 CĐNVQGTD/Pháp tổ chức
Video TVPARIS13
https://www.youtube.com/watch?v=cbyblD8lT40&feature=youtu.be


Trở về