T I N    P A R I S


Biểu tình phản đối VC Nguyễn phú Trọng  Paris ngày 26.03.2018
Thực hiện Video TVPARIS13
https://www.youtube.com/watch?v=TVca_8YAFSg&feature=youtu.be


Trở về