T I N   V I Ệ T - N A M 19.08.2008

ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ  VÀ  GIÁO- XỨ THÁI HÀ

-