T I N   V I Ệ T - N A M  25.09.2008

 Hội Đồng Giám Mục trả lời cho Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Xác nhận việc làm của TGM Ngô Quang Kiệt và các tu sĩ khác là đúng theo Giáo Luật hiện hành
*
*    *