T I N   V I Ệ T - N A M  29.09.2009
  • Hình ảnh bão Ketsan tàn phá Miền Trung 


Cây ngã trong nội đô Huế