T I N   V I Ệ T - N A M  13.05.2010
  • Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội  PhêRô Nguyễn Văn Nhơnhttp://www.hdgmvietnam.org/tu-nhiem-va-ke-nhiem-tong-giam-muc-tong-giao-phan-ha-noi-viet-nam/1771.63.8.aspx