T I N   V I Ệ T - N A M  06.11.2013*
*  *
  • Toàn Quốc Phản Kháng

Con giun xéo lắm cũng oằn
Đạo Đức Kinh nói:
" Dân ( cùng đường ) không sợ chết
Làm sao lấy chết dọa đó "
Tục ngữ cũng có câu:
" Tức nước vỡ bờ "
Tà quyền cọng sản phản nước hại dân
Tích ác non cả thế kỷ nay cũng đã nhiều
Bình Ngô Đại cáo ghi:
" Độc ác thay! Trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay! Nước Bể Đông không rửa sạch mùi tanh
Lẽ nào trời đất tha cho
Ai bảo thần dân nhịn được!"
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Ngày tàn bạo chúa sắp đến kỳ
Toàn dân Việt hãy vùng lên!

Nguyễn Nhơn
5.11.2013