T I N   V I Ệ T - N A M  11.05.2014

Video Biểu tình Việt Nam chống Trung Cộng ngày  11.05.2014

Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình