T I N   V I Ệ T - N A M  12.05.2014

Thư kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về tình hình Biển Đông