B À N   T H Ế - S Ự  
Adelaide ngày 17/ 2 / 2007
 
Kính gửi        Ông Đỗ Hoàng Điềm
                    Ông Lý Thái Hùng
                    Đảng Việt Nam Cải Cách ( Vietnam Reform Party) 
 
Kính thưa quý ông
 
Vừa qua Đài Chân Trời Mới, tiếng nói chính thức của Đảng Việt Nam Cải Cách, trong mục “ Câu chuyện lịch sử ” đã cho phát thanh một loạt bài gồm năm kỳ về lịch sử Việt Nam của cán bộ trí vận Cộng Sản Hà Dươ ng Dực.

Loạt bài này cũng đã được phát qua đài Tiếng Nước Tôi, một cơ sở ngoại vi của Đảng Việt Nam Cải Cách.
 
Loạt bài “ Câu Chuyện Lịch Sử” của Hà Dương Dực có nội dung hoàn toàn sai lạc, bóp méo lịch sử Việt Nam để tạo cho đả ng Cộng Sản Việt Nam một chính nghĩa trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam  Đặc biệt ở bài thứ 4 được phát thanh ngày 22 tháng 1 dưới tiêu đề “Cuộc Chiến Hợp Lý Rất Vô Lý và Chưa Thật Chấm Dứt” có nội dung nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bôi bẩn cuộc chiến đấu tự vệ của quân dân miền Nam .
 
Nguyên văn phần giới thiệu loạt bài của Hà Dương Dực trên Đài Chân Trời Mới được chúng tôi ghi lại như sau: “Loạt bài Câu chuyện lịch sử kỳ này và những kỳ tới đề cập tới các khía cạnh lịch sử mà chúng ta cần nhìn lại, nghiêm chỉnh suy luận để rút ra bài học về độc lập và canh tân Việt Nam...Bài viết này có nhiều điểm đá ng suy ngẫm về lịch sử, thể hiện tấm lò ng của tác giả đến vận mệnh chung của dân tộc, do đó, nên Câu chuyện lịch sử thấy cần để phổ biến đến cù ng quý thính giả. Tuy nhiên, nhiều quan điểm trong này không phản ảnh quan điểm của Chân Trời Mới.... Dù sao, chúng tôi vẫn tôn trọng tác giả và giữ nguyên nội dung như vậy.”
 
Quan điểm của Hà Dương Dực là ủng hộ sự xâm lăng miền Nam của đảng Cộng sản, xuyên tạc chính thể Việt Nam Cộng Hòa và cố tình đưa ra những luận cứ nhục mạ quân đội Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ cầm súng giết hại dân lành.
Nếu những quan điểm của Hà Dương Dực không phản ảnh quan điểm của Chân Trời Mới thì tại sao đảng Việt Nam Cải Cách lại cho phổ biến rộng rãi đến đồng bào trong cũng như ng oài nước một luận cứ xuyên tạc sự thực như thế.
 
Đây là một sai lầm nghiêm trọng của Đảng Việt Nam Cải Cách, gây bất lợi nặng nề cho công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của toàn khối dân tộc Việt Nam. Hơn thế nữa, đây cũng là một hành động quay lưng lại với tập thể cựu quân nhân, trong đó có các thương phế binh đang sống lây lất ở quê nhà.
 
Là tập thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xét thấy đã thi hành bổn phận của người lính trong thời chiến, đã cùng với các chiến hữu thuộc mọi binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam cho đến giờ phút cuối cùng .
Cuộc chiến chống sự xâm lăng của cộng quân Bắc Việt là một cuộc chiến có chính nghĩa, đã góp phần viết lên tra ng sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
 
Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa / Nam Úc cực lực phản đối mọi hành vi gây tổn thương đến danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là trong giai đoạn đấu tranh cho dân chủ hiện nay.

Chúng tôi mong mỏi quý ông xét lại quan điểm và đường lối hoạt động của đảng Việt Nam Cải Cách sao cho phù hợp với mục tiêu đấu tranh giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam để xây dựng một nước Việt Nam tự do và dân chủ thực sự.
 
Kính thư
   
Nguyễn Văn Tây
Chủ Tịch
Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà / Nam Úc